Đức An
 • Bạn muốn thử nghiệm ứng dụng?

  >> Hãy truy cập bằng tài khoản quản trị thử nghiệm Tại đây!

  Giới thiệu và hướng dẫn sơ lược về ứng dụng:

  1. Sơ đồ chức năng cơ bản

  2. Quản lý đơn vị theo nhóm và cách thao tác

  3. Quản lý tài khoản nhân sự thuộc các nhóm

  4. Quản lý vị trí niêm phong

  5. Phân phối seal

  6. Thống kê/báo cáo tình hình sử dụng seal

  7. Sử dụng/tra cứu seal

  8. Nhập seal hàng loạt theo vị trí niêm phong